Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netApulaisoikeusasiamiehen päätös:

28.2.2012
Dnro 4171/4/11
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Anne Kumpula
ROVANIEMI OHJEISTI VIRHEELLISESTI OPISKELIJOIDEN TOIMEENTULOTUKEA

KANTELU
Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiehelle 12.11.2011 osoittamassaan kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan Rovaniemen sosiaalitoimen ohjeita toimeentulotuen myöntämisestä. Kantelijan mielestä ohjeistus oli virheellinen siltä osin kuin siinä todettiin, että opiskelijoiden asumiskuluiksi hyväksytään vain 252 euroa kuukaudessa, kun se muilla yksinasuvilla tuen saajilla on 450 euroa.

RATKAISU
Katson Rovaniemen kaupungin sosiaalitoimen menetelleen virheellisesti siinä, että se on ohjeistuksessaan asettanut yhden asiakasryhmän ilman laissa määriteltyä perustetta eri asemaan kuin muut toimeentulotuen hakijat. Toimeentulotuen saajia tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Oikeusohjeet Perustuslain 6 §:n mukaan Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttä- vää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997, jäljempänä toimeentulotukilaki)1 §:n mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukilain 7 b §:n mukaan toimeentulotukea myönnettäessä muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot.


-täsmähaku