Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTurun HAO
Diaarinumero: 01138/11/6101
Antopäivä: 18.01.2012
Taltio: 12/0018/2
Diaarinumero: 01138/11/6101
Taltionumero: 12/0018/2
Antopäivä: 18.1.2012

A oli ilmoittanut aiemmin suorittaneensa filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan filosofia. Hän oli parempien työllistymismahdollisuuksien takia alkanut syksyllä 2009 suorittaa valtiotieteen maisterin tutkintoa pääaineenaan sosiaalityö. Hänelle oli kesään 2011 mennessä kertynyt yli 100 opintopistettä, ja hänen tarkoituksenaan oli valmistua keväällä tai kesällä 2013. Hän oli työskennellyt sosiaalityöntekijän viransijaisena kesällä 2011. Hänen oikeutensa opintotukeen oli päättynyt hänen saatuaan tukea enimmäisajan. Hän ei ollut ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi, eikä hän näin ollen ollut saanut myöskään työttömyysetuuksia.

Asiassa oli arvioitava, voitiinko A:n katsoa ryhtymällä opiskelemaan toista tutkintoa laiminlyöneen omasta elatuksestaan huolehtimisen ja aiheuttaneen sen, ettei hänelle ollut voitu tarjoa työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä. Tällöin oli otettava huomioon myös henkilön toimenpiteet työn saamiseksi ja hänen mahdollisuutensa saada työtä sekä myös se, onko toisen tutkinnon suorittamisella etukäteen arvioiden mahdollista saada tulevaisuudessa paremmin työtä ja turvata toimeentulo kuin aikaisemmin suoritetun tutkinnon alalta.

Hallinto-oikeus arvioi A:n tilanteestaan esittämien yllä mainittujen selvitysten perusteella, että opiskelu parantaa hänen työnsaantimahdollisuuksiaan tulevaisuudessa ja lisää hänen mahdollisuuksiaan saada elatusta turvaavaan työtä. Näissä oloissa A:n perusosaa ei ollut voitu alentaa 20 prosentilla. Perusosa oli siten otettava huomioon toimeentulotuessa täysimääräisenä.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 2a §
Laki toimeentulotuesta 10 § 1 mom 1 kohta
Laki toimeentulotuesta 10 § 2 mom
Laki toimeentulotuesta 10 § 4 mom


ks. myös Turun hallinto-oikeus 18.1.2012 12/0017/2
Päätös jäljenpänä...Turun HAO
Diaarinumero: 00551/11/6101
Antopäivä: 18.01.2012
Taltio: 12/0017/2
Diaarinumero: 00551/11/6101
Taltionumero: 12/0017/2
Antopäivä: 18.1.2012

A oli pitkäaikainen toimeentulotukiasiakas. Hän oli ilmoittanut aiemmin suorittaneensa muun muassa akateemisen tutkinnon ja aloittaneensa sittemmin uudet opinnot. Hänen oikeutensa opintotukeen oli päättynyt hänen saatuaan tukea enimmäisajan. Hän ei ollut ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi, eikä hän näin ollen ollut saanut myöskään työttömyysetuuksia. Hän oli kuitenkin väittänyt hakeneensa toistuvasti töitä. Tietoja siitä, mitä hän oli aiemmin opiskellut eikä siitä, mitä hän oli sittemmin alkanut opiskella, ei pyynnöistä huolimatta saatu. Myöskään siitä, millä tavalla hän oli pyrkinyt turvaamaan elantonsa ja toimeentulonsa, ei pyynnöistä huolimatta saatu selvitystä.

Asiassa oli arvioitava, voitiinko A:n katsoa ryhtymällä opiskelemaan vähintään toista tutkintoa laiminlyöneen omasta elatuksestaan huolehtimisen ja aiheuttaneen sen, ettei hänelle ollut voitu tarjoa työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä. Tällöin oli otettava huomioon myös henkilön toimenpiteet työn saamiseksi ja hänen mahdollisuutensa saada työtä sekä myös se, onko vähintään toisen tutkinnon suorittamisella etukäteen arvioiden mahdollista saada tulevaisuudessa paremmin työtä ja turvata toimeentulo kuin aikaisemmin suoritetun tutkinnon alalta.

Yllä mainitut tiedot opinnoista, työllistymispyrkimyksistä tai muista aikeista turvata oma elanto olivat välttämättömiä toimeentulotukeen vaikuttavia tietoja. A ei ollut esittänyt sellaisia selvityksiä, joiden perusteella hänen voitaisiin katsoa huolehtineen omasta elatuksestaan toimeentulotukilaissa edellytetyllä tavalla. Näin ollen hänen perusosaansa oli voitu alentaa 20 prosentilla. Alentamisen ei voitu katsoa vaarantaneen A:n ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä sitä muutoinkaan voitu pitää kohtuuttomana.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 2a §
Laki toimeentulotuesta 10 § 1 mom 1 kohta
Laki toimeentulotuesta 10 § 2 mom
Laki toimeentulotuesta 10 § 4 mom
Laki toimeentulotuesta 17 § 1 mom

ks. myös Turun hallinto-oikeus 18.1.2012 12/0018/2
Päätös tällä sivulla ylenpänä.

-täsmähaku