Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netDiaarinumero: 1016/3/99
Antopäivä: 31.12.1999
Taltio: 4312

Hakija asui yksin Joensuun kaupungissa sijaitsevassa 58 neliömetrin suuruisessa asumisoikeusasunnossa, jonka käyttömenot sisältäen vesi- ja lämmityskustannukset olivat 2 114,50 markkaa kuukaudessa ja erikseen maksettavat sähkömenot 226 markkaa kuukaudessa. Peruspalvelulautakunta oli ottanut hakijan tarpeellisen suuruisina asumismenoina huomioon käyttömenoja 2 000 markkaa ja sähkömenoja 100 markkaa kuukaudessa, mikä perustui peruspalvelulautakunnan ohjeellisina hyväksymiin yksin asuvan kohtuullisiin asumiskustannuksiin.

Lautakunnan ilmoituksen mukaan Joensuun kaupungissa oli kohtuullisen ajan kuluessa löydettävissä pienempiä ja halvempia asuntoja. Hakija ei ollut puolestaan tätä kiistänyt. Häntä oli jo vuonna 1996 kehotettu etsimään halvempaa asumisratkaisua, mikäli hän ei suoriudu asumismenoistaan. Lääninoikeus oli hylännyt hakijan valituksen.

Toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n mukaan toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat lisäosalla katettavat menot. Lisäosalla katetaan tarpeen mukaan muut kuin perusosaan sisältyvät «asumismenot» siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Toimeentulotuesta annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan toimeentulotuen lisäosalla katetaan tarpeellisen suuruisena muu kuin perusosaan sisältyvä osuus asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä ja muut asumisesta aiheutuvat menot. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta (217/1997 vp) todetaan puolestaan, että asumisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon todellisen suuruisina, jollei niitä ole pidettävä kohtuuttomina.

Peruspalvelulautakunnalla oli ollut sinänsä oikeus käyttää harkintaa määrätessään hakijan tarpeellisen suuruisina huomioon otettavista asumismenoista.

Kun kuitenkin otettiin huomioon, että hakijan asunnon käyttömenot olivat vain 115 markkaa kuukaudessa suuremmat kuin lautakunnan hyväksymät tarpeellisen suuruiset «asumismenot», ei asumismenoja ollut pidettävä kohtuuttomina. Hakijan asunnon käyttömenot oli näin ollen edellä mainitusta toimeentulotuesta annettua lakia koskevasta hallituksen esityksestä ilmenevä periaate huomioon ottaen tullut ottaa huomioon todellisen suuruisina siltä osin kuin ne eivät sisältyneet toimeentulotuen peruosaan. Lääninoikeuden ja peruspalvelulautakunnan päätökset näiltä osin kumottiin ja asiat palautettiin peruspalvelulautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi.

Sen sijaan sähkömaksuun haetun toimeentulotuen osalta lääninoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ollut syytä.

Laki toimeentulotuesta 7 § 3 mom.


-täsmähaku