Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTOIMEENTULOTUKI - KULUTUSLUOTTO - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUKI - TAKAISINPERINTÄ - KORVAUS AVIOPUOLISOLTA - ELATUSVELVOLLISUUS

Korkein hallinto-oikeus
Diaarinumero: 3097/3/07
Antopäivä: 15.9.2009
Taltio: 2235
Puoliso ei perheen taloudellisista ja muista olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen ollut tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja sosiaalilautakunnan hakemus puolison velvoittamisesta korvaamaan toisen puolison avioliiton aikana puolisoiden erillään asuessa saama «toimeentulotuki» hylättiin.

Laki toimeentulotuesta 2 § 2 momentti, 20 § 1 momentti 4 kohta ja 21 § Avioliittolaki 46 § 1 momentti

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko A tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa ja voidaanko hänet siten velvoittaa suorittamaan X:n kaupungille hänen entisen vaimonsa puolisoiden avioliiton aikana saama «toimeentulotuki».

Puoliso on toimeentulotuesta annetun lain mukaan velvollinen pitämään huolta puolisonsa elatuksesta siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa säädetään. Elatusvelvollisuus jatkuu avioliiton kestoajan riippumatta siitä, asuvatko puolisot yhdessä vai erillään tai onko avioero pantu vireille.

Viranhaltija on toimeentulotuen myöntäessään selvittänyt B:n toimeentulotuen tarpeen ja ollut yhteydessä myös A:han. Viranhaltijan toimeentulotuen myöntämisen yhteydessä tekemä päätös toimeentulotuen perinnästä elatusvelvolliselta on takaisinperinnän oikeudellinen edellytys. Elatusvelvollisen velvoittaminen toimeentulotuen korvaamiseen kuuluu kuitenkin hallinto-oikeuden toimivaltaan.

A on ollut entiseen puolisoonsa nähden elatusvelvollinen avioliiton päättymiseen saakka. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että A on puolisonsa B:n muuttamisen jälkeen yksin vastannut perheen kuluista ja muun ohella lapsen hoidosta on aiheutunut ylimääräisiä menoja ja se selvitys, mikä puolisoiden olosuhteista on asiakirjoista saatavissa, A:n ei voida katsoa toimeentulotuesta annetun lain 20 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tahallaan laiminlyöneen elatusvelvollisuuttaan. Hallinto-oikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava ja X:n sosiaalilautakunnan hakemus hylättävä.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksesta huolimatta ei ole kohtuutonta, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n säännökset, että A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pirkko Ignatius, Niilo Jääskinen, Matti Pellonpää, Matti Halén ja Hannele Ranta-Lassila. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.


-täsmähaku