Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netApulaisoikeusasiamiehen päätös:

31.1.2011
Dnro 3109/4/10
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tapio Räty

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN LAINVASTAISET EHDOT

Ehdon asettaminen toimeentulotuen myöntämiseksi Kunnan sosiaalitoimi liitti selvityksensä oheen viranhaltijan tekemiä päätöksiä toimeentulotuesta. Viranhaltijan päätöksessä 4.8.2010 on todettu, että "Ennen seuraavan mahdollisen toimeentulotukipäätöksen tekemistä asiakasta velvoitetaan laittamaan vireille hakemukset sekä sairauspäivä- rahasta että asumistuesta."

Toimeentulotukilaki ei kuitenkaan sisällä mahdollisuutta asettaa ehtoja päätöksen tekemiselle esimerkiksi siten, että toimeentulotuen hakijan tulisi toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla uhalla, että päätös jätetään kokonaan tekemättä. Mikäli viranomainen on päätöksessään tai muussa asiakasta koskevassa asiakirjassa asettanut päätöksentekoon vaikuttavia tai niihin liittyviä ehtoja, eivät ne vaikuta viranomaisen velvollisuuksiin päätöksenteossa. Tällaista ehtoa ei voida myöskään asettaa esimerkiksi päätöksen täytäntöönpanon edellytykseksi. Mikäli viranhaltijan 4.8.2010 tekemässä päätöksessä olevalla maininnalla on tarkoitettu sitä, että toimeentulotukipäätöstä ei tehdä, mikäli kantelija ei laita vireille sairauspäiväraha- ja asumistukea koskevaa hakemusta, on tällainen maininta (tosiasiassa päätöksentekoa rajoittava ehto) toimeentulotukilain vastainen.

Apulaisoikeusasimies jatkaa: Mikäli maininnalla on tarkoitettu vain ohjata kantelijaa siten, että maininnalla samalla informoidaan kantelijan velvollisuudesta hakea sairaspäivärahaa ja asumistukea, on se nähdäkseni asianmukainen.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan siis "asiakasta velvoitetaan laittamaan vireille hakemukset" voi tarkoittaa, että ei ole pakko - vaikka VELVOITETAAN - vaan kyseessä voi olla vain ohjaava kannanotto. ...viranomaisen antaman ohjeistuksen on oltava riittävän selvää ja asiakkaalle ymmärrettävää. toteaa AOA lopuksi.


-täsmähaku