Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN - HENKILÖKOHTAINEN ASIOINTI - TILIOTTEEN TIETOJEN PEITTÄMINEN

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli kutsunut X:n lautakunnan kokoukseen kuultavaksi. Kun X ei saapunut paikalle, lautakunta päätti, ettei X:lle myönnetä toimeentulotukea, koska lautakunta ei ole voinut kuulla asianosaista. Lääninoikeus totesi päätöksessään, että asian selvittäminen ei vaatinut X:n läsnäoloa lautakunnan kokouksessa. Lautakunta ei myöskään ollut huolehtinut siitä, että X:llä olisi ollut kutsun tiedoksi saatuaan kohtuullinen aika kuultavaksi tulemista varten. Lautakunta ei ollut voinut hylätä X:n vaatimusta mainitsemallaan perusteella. Lautakunnan olisi tullut varata vaihtoehtoinen tilaisuus lisäselvityksen esittämiseen kirjallisesti. (Kuopion LO 17.8.1999 nro 647)

X:n toimeentulotukihakemus tammikuulle 1999 oli hylätty tulojen perusteella. Koska X ei ollut toimittanut pyydettyjä selvityksiä, viranhaltija oli selvittänyt tuloja Kelalta, työttömyyskassalta ja verotoimistosta. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että X:ltä oli pyydetty toistuvasti yksilöidysti lisäselvityksiä, jotka olivat liittyneet hänen hakemuksiinsa toimeentulotuen saamiseksi elo-lokakuulle 1998. Kun nyt oli kyse toimeentulotuen myöntämisestä tammikuulle 1999, viranhaltija ei voinut hylätä X:n hakemusta varaamatta hänelle tilaisuutta esittää selvitystä menoistaan ja toimeentulotuen hakemusajankohtana käytettävissä olevista tuloistaan. X:n toimeentulotuen tarvetta ei voitu arvioida yksinomaan viranhaltijan hankkiman selvityksen perusteella. Sillä seikalla, että X ei ollut aikaisemmin toimittanut viranhaltijan pyytämiä lisäselvityksiä, ei ollut merkitystä arvioitaessa toimeentulotuen tarvetta tammikuussa 1999. Näin ollen jaoston ei olisi tullut hylätä X:n muutosvaatimusta varaamatta hänelle ennen asian ratkaisemista tilaisuutta poistaa hakemuksessa olevat puutteellisuudet. (Helsingin HaO 11.4.2000 nro 00/0281/2)

Muutamissa tapauksissa toimeentulotuen hakijat olivat kieltäytyneet esittämästä pankin tiliotteita viranhaltijalle. Näissä tapauksissa tuomioistuimet totesivat, että tiedot hakijan tuloista ja menoista ovat välttämättömiä toimeentulotuen myöntämiseksi ja selvityksiä tuloista ja menoista saadaan muun muassa pankkitositteista ja kuiteista. Joissakin tapauksissa pankkitilien selvittäminen oli tarpeen hakijan työssäoloepäilyjen vuoksi.

X oli vedonnut siihen, että hänellä oli oikeus olla antamatta tietoja toimeentulotukeen vaikuttamattomista tuloista. X:n hakemukset oli hylätty sillä perusteella, että hän ei ollut toimittanut pankin tiliotetta lainkaan tai oli leikannut siitä suurimman osan pois. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että koska toimeentulotuessa huomioidaan kaikki hakijan käytettävissä olevat tulot, ovat kaikki tulotiedot välttämättömiä. Asiakas ei pysty itse arvioimaan sitä, mitä tuloja hän voi tiliotteestaan peittää ja mitä ei. Vasta sosiaalityöntekijä voi tehdä päätöksen siitä, että jotakin vähäistä tuloerää ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa. Menojen osalta X oli todennut, että hänellä pitäisi olla oikeus peittää arkaluonteiset tiedot, kuten aatteellisten, poliittisten ja uskonnollisten yhteisöjen jäsenmaksut ja lehtitilausmaksut. Tältä osin hallinto-oikeus katsoi, että arkaluonteisten tietojen peittämisoikeus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yliviivaamalla maksun saajan tiedot, mutta jättämällä näkyviin summa, jotta voidaan varmistua siitä, että kysymyksessä on todella meno eikä toimeentulotuessa huomioitava tulo. (Hämeenlinnan HaO 15.3.2000 nro 00/179/4)