Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

Kaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä koskien ulosmitattausta ja käytettävissä olevia tuloja:

TOIMEENTULOTUKI - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT - ELÄKKEEN ULOSMITTAUS

Diaarinumero: 3310/3/00
Antopäivä: 03.04.2001
Taltio: 674
X:n eläkkeestä oli ulosmitattu 688 markkaa verovelkaa vuodelta 1993. X:n hakiessa toimeentulotukea lokakuulle 1999 hänen eläketulostaan ei toimeentulotukilaskelmassa vähennetty kyseistä ulosottoa, koska aikaisemmasta yritystoiminnasta johtuva verovelka ei ollut toimeentulotuessa huomioon otettava meno.

Hallinto-oikeus velvoitti perusturvalautakunnan myöntämään X:lle toimeentulotukea lisää 688 markkaa lokakuulle 1999 seuraavin perusteluin:

Eläkkeestä tai palkasta ulosmitattava osuus on tulon osa, johon saajalla ei ole määräämisvaltaa. Henkilö ei tältä osin itse voi päättää, maksaako hän velkansa vai pitääkö huolta itsestään jättämällä velat maksamatta. Ulosmitatun tulon käsittelyä toimeentulotukea määrättäessä ei voida ratkaista sillä perusteella, onko «ulosmittaus» aikanaan aiheutunut toimeentulotukeen oikeuttavista menoista. X:n eläkkeestä ulosmitattu 688 markkaa lokakuussa 1999 ei ole ollut tosiasiallisesti hänen käytettävissään. «Toimeentulotuki» oli siten myönnetty 688 markkaa liian pienenä.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi perusturvalautakunnan hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.

Laki toimeentulotuesta 6 § ja 11 §TOIMEENTULOTUKI - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO - MAKSUKEHOTUS

Diaarinumero: 2487/3/04
Antopäivä: 27.1.2006
Taltio: 135
X:lle myönnettiin toimeentulotukea vuoden 2003 maaliskuulle 75,18 euroa. Menoina ei muun ohella ole otettu huomioon yhteensä 51euron suuruisia, maksukehotuksen alaisia maksuja ajoneuvoverosta ja liikennevakuutuksesta.
Hallinto-oikeus määräsi, että X:lle on myönnettävä toimeentulotukea vuoden 2003 maaliskuulle 66 euroa jo aikaisemmin myönnetyn 75,18 euron lisäksi seuraavin nyt kysymyksessä olevin perusteluin:
X:ltä ulosottoteitse perittyjen yhteensä 51 euron suuruisten ajoneuvoveron ja liikennevakuutuksen osalta X:llä ei ole ollut määräämisvaltaa sen suhteen, olisiko hän voinut maksaa velkansa vai olisiko hän pitänyt huolta itsestään jättämällä velat maksamatta. Toimeentulotukea määrättäessä merkitystä ei niin ollen ole sillä seikalla, onko «ulosmittaus» aiheutunut toimeentulotukeen oikeuttavista menoista. Ulosmitattua määrää vastaavaa tuloa ei ole pidettävä X:n käytettävissä olevana tulona. Lisäksi X:lle on aiheutunut lisäosalla katettavia matkakustannuksia 15 euroa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pyysi valitusluvan myöntämistä ja valitti hallinto-oikeuden päätöksestä siltä osalta kuin kysymys oli toimeentulotuen myöntämisestä 51 euron suuruiseen ajoneuvoveroon ja liikennevakuutusmaksuun.
Korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti hallinto-oikeuden päätöksen kysymyksessä olevalta osalta ja saattoi tältä osin voimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen. Hallinto-oikeuden määräämää toimeentulotuen lisäystä alennettiin näin ollen 51 eurolla, joten lisäykseksi jäi matkakuluista aiheutuneet 15 euroa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan nyt kysymyksessä oleva 51euron maksu on muodostunut ajoneuvoverosta sekä liikennevakuutusmaksuista. Kyseiset saatavat oli annettu ulosottoteitse perittäväksi, ja ulosottoviranomainen oli osoittanut X:lle niitä koskevan maksukehotuksen. Sanottua summaa ei kuitenkaan ollut ulosmitattu X:ltä eikä X siten ollut maaliskuussa 2003 menettänyt sen osalta määräysvaltaansa. Kysymyksessä ei ollut toimeentulotuen lisäosalla katettava meno.
Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 § ja 11 § 1 mom.